اخبار و تازه ها

آخرین اخبار شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (سهامی عام)


مجمع عمومی شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (سهامی عام) با حضور 65 درصد از سهام داران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی مجمع عمومی سالیانه شرکت گسترش (تکشا) راس ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 31/4/1401 در محل موسسه اندوخته شاهد با حضور 65 درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها برگزار شد.
تصویب حسابها و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1401 از مهمترین مصوبات مجمع بوده است.
در ادامه مقرر شد از محل سود شناسایی شده قابل تقسیم طی سال مالی منتهی به 29/12/1400 مبلغ 80 ریال به ازاء هر سهم به صورت خالص با رعایت قانون تجارت تقسیم و در وجه سهامداران پرداخت گردد.
همچنین روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
تعیین موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال از دیگر مصوبات مجمع مذکور می باشد.