نصب و راه اندازی یک ست فریم 69 واحدی و یک دستگاه گوسفند دوش ثابت 48 واحدی

 شرکت کشاورزی سرو زرع

 

در این پروژه یک ست فریم 69 واحدی و یک دستگاه گوسفند دوش ثابت 48 واحدی برای شرکت کشاورزی سرو زرع واقع درقزوین به مدیریت آقای مهرداد طباطبائیان نصب و راه اندازی شد.