پروژه‌های شرکت‌ (در حال اجرا)

 

  • پروژه شیردوش پارالل 50*2کشت و دام قیام (اصفهان)
  • پروژه شیردوشی 100 واحدی شرکت آذرنگین (تبریز)
  • چال دوم شیردوشی 60 واحدی شرکت ارس دام آرشام (ماکو)
  • پروژه شیردوشی 60 واحدی دامپروری آقای افضلیان (آبیک)
  • پروژه گوسفند دوش 32 واحدی شرکت رامیاران (فیروزکوه)
  • پروژه شیردوشی 80 واحدی دامپروری آقای عشاقی (سمنان)
  • پروژه شیردوشی 60 واحدی دامپروری آقای صفاری (ورامین)
  • پروژه شیردوشی 32 واحدی دامپروری آقای ابراهیمی (ورامین)